ការទាមទារនៃទំនើបកម្ម ៖ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ (មាន៥ជំពូក)